PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

 

e-ISSN 2231-8534
ISSN 0128-7702

Home / Special Issue / JSSH Vol. 32 (S1) 2024 / JSSH(S)-1567-2024

 

Pemetaan dan Pengklasifikasian Domain Semantik Syariah berdasarkan Hubungan Makna Leksikal Kata Pinjaman Bahasa Arab

Noorazlin Abu Bakar, Indirawati Zahid, Mohammad Fadzeli Jaafar dan Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali

Pertanika Journal of Social Science and Humanities, Volume 32, Issue S1, December 2024

DOI: https://doi.org/10.47836/pjssh.32.S1.01

Keywords: Domain semantik, hubungan makna, intrasubdomain, intrasub-subdomain, syariah

Published on: 5 Febuary 2024

Domain semantik syariah merujuk kepada sekumpulan kata-kata yang berkongsi komponen makna bersama berkenaan hukum atau peraturan yang merangkumi hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Kajian ini bertujuan memetakan dan mengklasifikasikan domain semantik Syariah melalui struktur hubungan makna bagi mengatasi takrifan syariah yang luas cakupannya baik dalam Kamus Dewan Perdana (KDP) mahupun al-Muʿjam al-Wasit (MW). Analisis pemetaan ini mengaplikasikan kajian kualitatif dengan pengumpulan kata pinjaman BA berserta takrifannya dalam KDP bagi memperlihatkan leksikal yang dapat diklasifikasikan ke dalam domain Syariah. Pemetaan domain ini distrukturkan berdasarkan hubungan makna hipernim, hiponim dan kohiponim seperti mana dalam Teori Domain Semantik Trier dan diselaraskan dengan perbincangan sarjana syariah. Cakupan domain syariah yang luas ini dibahagikan kepada empat subdomain yang lebih khusus: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Dapatan memperlihatkan berlakunya hubungan intrasubdomain dan intrasub-subdomain bertitik tolak daripada polisem makna dan fitur makna bersama dan distingtif kata yang dirujuk. Hubungan intrasubdomain ini dilihat menerusi perkataan fidyah, infak, dan khiyar, manakala hubungan intrasub-subdomain pula menerusi perkataan Kaabah, hakim, dan qada. Hubungan intrasubdomain dan intrasub-subdomain secara sistematik melalui penstrukturan dalam pemetaan dan pengklasifikasian domain semantik yang dilakukan ini dapat mempermudah pemahaman takrifan syariah yang luas cakupan domainnya. Hal ini amat bermanfaat dalam pemahaman undang-undang syariah Islam.

 • Ahmad, H., Ghafar, N. A., & Bahjat, M. M. (2017). Teks prosa Zarzuriyyat Ibn Fakhaar: Analisa korpus bertema berdasarkan Teori Medan Makna. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 2(3), 21-31.

 • Al-Bakri, Z. M. (2017a). Al-fiqh al-manhaji: Wasiat dan jenayah dalam fiqh al Syafi'i. Darul Syakir Enterprise.

 • Al-Bakri, Z. M. (2017b). Al-fiqh al-manhaji: Ibadat dalam fiqh al Syafi'i. Darul Syakir Enterprise.

 • Al-Bakri, Z. M. (2020, April 20). Al-Bayan Siri 6: Malaysia Negara Ahli Sunnah Wal-Jamaah: Satu Penegasan. Zulkiflialbakri.com. https://zulkiflialbakri.com/al-bayan-siri-5-malaysia-negara-ahli-sunnah-wal-jamaah-satu-penegasan/

 • Atmawati, D. (2021). The semantic field of ngethok 'to cut' and sociocultural factors in Javanese society: Sociosemantic study. Journal of Language and Literature, 21(2), 429-438. https://doi.org/10.24071/joll.v21i2.3415

 • Beg, M. A. J. (1979). Arabic loan-words in Malay: A comparative study (2nd ed.). Cambridge Universiti Press.

 • Butar, B. P. B. (2021). The word formation and semantic domains in Covid-19 sections in WHO website. [Unpublish master’s thesis]. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

 • Geeraerts, D. (2010). Theories of lexical semantics. Oxford University Press.

 • Hanapi, M. S. (Ed.). (2016). Kamus istilah undang-undang jenayah syariah: (hudud, qisas dan takzir). UNISSA Press.

 • Hilmi, H. S., & Loren, F. T. A. (2019). Medan makna aktivitas tangan dalam bahasa Sasak Dialek Ngeno-Ngene. Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 8(1), 53-75. https://doi.org/10.26499/rnh.v8i1.625

 • Hussain, M. N. M., Naiimi, M., & Shuib, M. S. (2013). Mengurus harta menurut fiqh muamalat. Penerbit Universiti Utara Malaysia.

 • Hutasuhut, A., & Waridah, W. (2019). Semantic domain of hand activity to hold in mandailing language. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(4), 344-353. https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.597

 • Idris, I. (2018). Medan semantik hati budi Melayu berdasarkan warkah Melayu lama. (Unpublished Doctoral dissertation). Universiti Putra Malaysia.

 • Ishak, M. S. (2000). Hudud dalam fiqh Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

 • Ismail, F. (2015). Asas-asas muamalat dalam Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Jantan, O. (2001). Pedoman mu'amalat dan munakahat (Civil transaction). Pustaka Nasional.

 • Jones, R. (2008). Loan-words in Indonesian and Malay. KITLV Press.

 • Kamaruddin, Z., & Abdullah, R. (2002). Kamus istilah undang-undang keluarga islam. Zebra Editions Sdn. Bhd.

 • Dewan Bahasa dan Pustaka. (2015). Kamus dewan edisi keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Dewan Bahasa dan Pustaka. (2021). Kamus dewan perdana. Dewan Bahasa dan Pustaka

 • Kempson, R. M. (1991). Teori semantik (Zaiton Ab. Rahman, Trans.). Dewan Bahasa dan Pustaka. (Original work published 1977).

 • Lehrer, A. (1974). Semantic field and lexical structure. North-Holland Publishing Company.

 • Lestari, W. A., Simanjuntak, H., & Syahrani, A. (2015). Medan makna verba memotong dalam bahasa Melayu dialek Sambas. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 4(6), 1-16. http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v4i6.10398

 • Lubis, A. T. H. M. (1972). Ilmu fiqih: Ibadat, mu'amalat, munakahat dan djinajat. Firma Islamyah.

 • Maarof, Y., & Majid, M. K. A. (2015a). Pembelajaran Islam amali: Panduan fiqh ibadat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Maarof, Y., & Majid, M. K. A. (2015c). Pembelajaran Islam amali: Panduan fiqh jinayat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Maarof, Y., & Majid, M. K. A. (2015b). Pembelajaran Islam amali: Panduan fiqh munakahat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Majid, M. Z. A. (1999). Sains muamalah Islam: Antara ideal dan realiti. In A. J. Borham (Ed.), Sains muamalah Islam di Malaysia (pp. 11-19). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

 • Majmaʻ al-Lughah al-ʻArabīyah. (2011). al-Muʻjam al-Wasīt. Maktabah al-Shuruq al-Duwaliyya.

 • Mohamad, A. H. (1996). Perkembangan fiqah Islam (Mohd Asri Hashim, Trans.). Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

 • Mohamad, M. (1985). Jinayah dalam Islam: Satu kajian ilmiah mengenai hukum-hukum hudud. Persatuan Ulama Malaysia (PUM) dengan kerjasama Nurin Enterprise.

 • Mohamad, M. (1993). Undang-undang jenayah Islam mengenai jenayah qisas bunuh. Dewan Pustaka Fajar dan Persatuan 'Ulama' Malaysia.

 • Mutalib, L. A. (2014). Tafsir maudhu'iy : hudud, qisas dan ta'zir. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Nida, E. A. (1975). A componential analysis of meaning: An introduction to semantic structures. The Hague.

 • Nida, E. A. (1996). Menerokai struktur semantik (Kader, M., Trans.). Dewan Bahasa dan Pustaka. (Original work published 1975).

 • Nor, N. H. M. (2018). “Hati” dalam medan makna emosi menerusi karya agung pantun Melayu. In I. Zahid & N. A. N. Pramono (Eds.), Khazanah Melayu serumpun dalam era baharu (pp. 16-36). Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Universiti Malaya.

 • Nurhuda, Z. (2018). Medan makna jihad dalam perspektif bahasa Arab dan Islam. Buletin al-Turas: Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama, 24(1) 89-105. https://doi.org/10.15408/bat.v24i1.7589

 • Othman, M. B. & Badruddin, M. N. (2020). Analisis mesej dakwah islamiah dalam halaman facebook. Asian People Journal, 3(SI1), 41-51. https://doi.org/10.37231/apj.2020.3.SI1.237

 • Rachmayanti, N. A., Muhlason, M., Hakim, M. L., Jannah, R. A., & Wulandari, B. (2018). Analisis medan makna leksem “memotong”. Konvergensi Sains & Humaniora, 1(1), 185-197.

 • Rahman, M. S. A. (1989). Undang-undang jenayah Islam: Jenayah Qisas. Al-Rahmaniah.

 • Rosele, M. I. (2021). Usul al-fiqh. Penerbit Universiti Malaya.

 • Saleh, M. H., Hamzah, Z. A. Z., & Rodi, R. C. (2021). Medan makna ‘Memperhebatkan Pembanterasan Rasuah’ dalam ungkapan ‘Malaysia Baharu’ Mei 2018. Persatuan Linguistik Malaysia, 25(1), 100-117.

 • Toni, E. A., Siwa, Y. N., & Sombo, I. T. (2021). Semantic mapping of the name flora and fauna at Danau Laut Mati Tasi Ana' in Landu Dialect of Rote Language. Jurnal Sains dan Humanoria, 11(1), 54-68. https://doi.org/10.31940/soshum.v11i1.2181

 • Wilkinson, R. J. (1959). A Malay-English dictionary. Macmillan & Co LTD.

 • Windstedt, R. O. (1960). Kamus bahasa Melayu. Maricon & Sons.

 • Yahaya, M. Z., Othman, M. S., Abdullah, W. N. W, Hanafiah, M. G., Mutallib, L. A., Yahaya, R., Abdullah, W. N. W. & Abdullah, S. (2014). Tafsir maudhuʿiy: Ibadah. Dewan Bahasa dan Pustaka.

 • Za’ba (with Asmah Haji Omar). (2002). Ilmu mengarang Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. (Original work published 1934).

 • Zahid, I. (2020). Domain semantik, kata kerja dan kolokasi dalam iklan produk kecantikan wanita. Issues in Language Studies, 9(1), 28-50. https://doi.org/10.33736/ils.1797.2020

 • Zahid, I. (2021). Makna: Konsep dan komunikasi. Penerbit Universiti Malaya.

 • Zahid, I., Bakar, N. A., Ali, W. Z. K. W. & Jusoff, K. (2022). Pemetaan domain semantik akidah: Penyelesaian kekaburan makna. Global Journal Al-Thaqafah, 12(2), 83-102.

ISSN 0128-7702

e-ISSN 2231-8534

Article ID

JSSH(S)-1567-2024

Download Full Article PDF

Share this article

Recent Articles